Wie beschrijft de witte bladzijden uit een zwart verleden?

Hoop doet leven voor men sterft in verwachting! De(witte) leugen regeert nog steeds.

“ Waar is de VOC mentaliteit… laten we zeggen Nederland kan het weer! ”, was in 2006 de gevleugelde uitspraak van de toenmalige CDA-premier Jan Peter Balkenende tijdens de Algemene Beschouwingen van dat jaar. Mijns inziens een directe verwijzing naar een roemrucht koloniaal verleden waarvoor men vandaag de dag angstvallig veel moeite doet om dit uit de geschiedenisboeken te weren. Twee onlangs verschenen artikelen in NRC NEXT ‘Moeilijke lessen over de slavernij’ en ‘Slavernijarmoede reikt ver’ verhalen over de misleidende voorstelling van zaken in schoolboeken met betrekking tot de optekening van het koloniale- en slavernij verleden. Meer nog benadrukt het tweede artikel de spagaat waarin het Nederlandse onderwijs zich momenteel bevindt ten aanzien van deze materie.

A people without knowledge of their past history origin and culture, is like a tree without roots” (1)

(Citaat van Marcus Mochaya Garvey).

In mijn geschiedenisboeken op de middelbare school in de jaren 80, werd slechts verhaald over de desastreuze gevolgen van de in middeleeuws Europa heersende en verwoestende ziekte de pest, ook wel genaamd; de builen pest of “de zwarte dood”. Maar nimmer waren deze boeken verhalend over de Moren uit Noord Afrika. Heldhaftige zwarte krijgers te paard gehuld in handgewoven linnen en zijde gewaden, verantwoordelijk voor het brengen van redding. Redding in de vorm van hygiëne, zeep, alcohol en medische kennis om zo het toenmalige Europa te verlossen uit de dodelijke greep van de pest… Nergens in de schoolboeken te vinden!

Het betreft echter niet alleen deze historische feiten die onze kinderen en velen van ons worden onthouden. Het betreft hier in zijn geheel de zeer rijke Afrikaanse geschiedenis van onze voorouders van het Afrikaanse continent en ook ver daarbuiten. Het betreft de rol die hun ontdekkingen, levensovertuigingen, wijsheden en filosofieën hebben gespeeld in de vorming van hedendaagse westerse begrippen als beschaving en sociale omgang en vakgebieden als handel en economie, medische wetenschap en welzijn, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, landbouw, architectuur en bouwkunst, om er slechts een paar te noemen. Voor ons volwassen (Afro-)Surinamers(hierna te noemen ”nazaten van de tot slaaf gemaakte”) is kennis over deze geschiedkundige feiten van cruciaal belang en niets minder dan essentieel voor onze kinderen om mee te krijgen in hun opvoeding en vorming van de eigen identiteit. De wetenschap over de rijke Afrikaanse geschiedenis zal er in grote mate toe bijdragen dat zij in zichzelf het gevoel zullen hervinden van trots mogen zijn op hun Afrikaanse roots en kleur. Andere doelen zijn om hen een groter besef en bewustzijn mee te geven over hun onbegrensde mogelijkheden op het gebied van zelfontplooiing en het in collectief bereiken van doelen. Gewapend met kennis over- en besef van zelf, zullen zij uiteindelijk kunnen uitgroeien tot trotse, waardevolle zelfbewuste zwarte aardbewoners en niet worden tot slechts een ‘schim’, een waanvoorstelling gevormd in de verwrongen geest van het eurocentrisme.

Onze kinderen een correcte solide historisch basis meegeven, zullen wij als nazaten van de tot slaaf gemaakten toch echt zelf moeten doen. Dat belangrijke informatie over het rijke Afrikaanse verleden en het koloniale – en slaven verleden bij hen terechtkomt, is dus ook echt onze eigen verantwoordelijkheid en niet die van de Nederlandse overheid, ze heeft dit reeds overduidelijk bewezen en wij als nazaten van de tot slaaf gemaakte moeten ons dit echt héél goed beseffen. Ook moeten we beseffen, dat hoe groot de impact op ons ‘zijn’ in het hier en nu ook is, het koloniale – en slavernij verleden van de tot slaaf gemaakte niets meer is dan een ‘vervelende oprisping’ op de totale tijdslijn van de Afrikaanse geschiedenis. Hiermee niet bagatelliserende de verschrikkingen die zij, de eerste tot slaaf gemaakte en de generaties nadien, hebben moeten doorstaan. Geen zins! Laat ik hier duidelijk over zijn. Aan de hand van Europese geschiedschrijving, wil het eurocentrisme doen geloven dat de Afrikaanse geschiedenis en die van de nazaten van de tot slaaf gemaakte, begint bij ‘ontdekking’ van het Afrikaanse continent door de Europeaan. Maar de feiten zijn gelukkig heel anders dan deze voorstelling. De Afrikaanse geschiedenis begint dus niet in 1621, 1492 of welke andere tijdsbepaling na christus dan ook. Het begint ver… heel ver hiervoor, tienduizenden jaren voor christus.

Er is een batterij aan zwarte academici met namen als Cheikh anta Diop, Dr.John Henrik Clark, Prof. John. G. Jackson, Dr. Ivan van Sertima, Prof. Asa Hiljard, Dr. yosef Ben Jochannan, Chanlor Williams, Dr. Leonard Jeffries en nog meer andere geleerden die in tal van boeken voor ons, nazaten van de tot slaaf gemaakten, zulke belangrijke historische feiten hebben opgetekend. Zij zijn de vaandeldragers van Afrikaanse geschiedenis en verantwoordelijk voor de opleving van Afrikaanse geschiedenis en ons huidig bewustzijn hierover. Dankzij hun onderzoeken en bevindingen kunnen wij weten wie onze voorouders waren, waar onze voorouders in collectief verband toe instaat waren, welke grootse bijdragen zij door de eeuwen heen hebben geleverd aan de totale mensheid en diens basis van huidig besef. Geschiedkundige feiten over grote koninkrijken uitgestrekt over grote delen van het Afrikaanse continent en eeuwenlang durende dynastieën. Onomstotelijke bewijzen dat de door het eurocentrisme op handen gedragen Griekse helden als Hippocrates, Pythagoras en anderen hun kennis hebben verworven door studie in Afrika, of vanuit de Afrikaanse leer en geschriften. Zelfs Adolf Hitler bestudeerde Afrikaanse geschiedenis. Als bewijs hiervoor geldt zijn keuze voor het oudste symbool op aarde voor bewustzijn van een hogere creërende macht(God): de Swastika ofwel het hakenkruis. Dit eeuwenoude Afrikaanse symbool afkomstig uit de Nijlvallei symboliseert de vier elementen: lucht, aarde, water en vuur de noodzakelijke elementen voor leven hier op aarde. Als men de ontbrekendelijnen zou verbinden ontstaat er een vierkant bestaande uit vier kleinere vierkanten, één vierkant voor elk van de element: lucht, aarde, water en vuur. Het grote vierkant omcirkeld door een cirkel van 3600 symboliseert in die hoedanigheid de elementaire opbouw van het menselijk lichaam, hiermee aangevende onze directe connectie tot de aarde, moeder natuur. Dit is Afrikaans bewustzijn over ons ‘zijn’.

Wij, als bewuste deelnemers aan een organisatie als AMEM, zullen er gezamenlijk serieus werk van moeten maken dat wij onze kinderen hier, in Suriname en de overige ‘overzeese rijksdelen’, toegang gaan geven tot onze eigen onderwijsinstellingen en instituten, ondernemingen, zorg- en hulpverleningsinstanties en financiële (hulp)organisaties als AMEM. Zo alleen dragen wij daadwerkelijk bij om hen te laten uitgroeien tot respect afdwingende persoonlijkheden, volledig zelfbewust van eigen kunnen en de waarde van het werken in collectief verband, zichzelf totaal bewust zijnde van hun rijke geschiedenis, afkomst en de door hen zelf in te vullen en te vormen toekomst.

(1)“ Een volk zonder kennis over haar geschiedenis verleden, afkomst en cultuur, is als een boom zonder wortels”.

(Citaat van Marcus Mochaya Garvey).