Over AMEM

 

AMEM richt zich op het verkleinen van de financiële problematiek binnen de Afro-Nederlndse gemeenschap door deze doelgroep handvatten aan te reiken ter versterking van haar eigen economische positie.

 

 

De Coöperatieve Spaarvereniging Afro-Multicultureel Enterprise Movement (AMEM) is een organisatie die mensen bij elkaar brengt om hun economische positie te versterken. AMEM is in 2009 opgericht en is een organisatie die zich op alle leeftijden binnen de Afro-Nederlandse gemeenschap richt. De crisis in de financiële sector noodzaakt iedere burger na te denken over zijn/haar financiële situatie. Bewust omgaan met geld (financiële planning) is meer dan ooit belangrijk geworden. Wie niet bewust omgaat met het eigen inkomen, zal onvoldoende voorbereid zijn op een volgende financiële crisis.
Spaarvereniging AMEM is aardig op weg een kapitaal op te bouwen. Dit komt mede door de bijdrage die haar leden maandelijks trouw aan onze organisatie overmaken. Dit is een vorm van saamhorigheid die wij nodig hebben als wij voor onze gemeenschap iets willen betekenen. Maar de vraag is: wat willen wij nu voor onze gemeenschap betekenen, waar staat Spaarvereniging AMEM voor, liggen wij wel op koers?

Kernwaarden

We mogen dan een coöperatie zijn met leden en weten wat wij willen, maar het allerbelangrijkste is dat wij aan elkaar verbonden zijn door onze kernwaarden. Kernwaarden die wij willen uitdragen, niet alleen omdat dit de spelregels zijn van onze coöperatie, maar ook omdat het een grote innerlijke overtuiging is in ons leven. Zo zijn wij en niet anders, wij kunnen trouwens ook niet anders! AMEM gelooft dat door het benoemen van belangrijke kernwaarden, de gewenste resultaten bereikt zullen worden voor de vereniging.

De kernwaarden benoemen wij als volgt:

“Afro- Multicultureel”

Als wij om ons heen kijken en letten op de maatschappelijke positie van zwarten, zien wij dat wij als doelgroep oververtegenwoordigd zijn aan de onderkant van de maatschappij. Positieverbetering is dus een kwestie binnen onze gemeenschap, waar hard aan gewerkt moet worden. Wij zullen dat zelf moeten doen. Wij zullen het heft in eigen handen moeten nemen. Positieverbetering betekent dat de groep zich zal moeten opwerken naar boven: sociale mobiliteit en sociale stijging. Dit kan via verschillende wegen zoals onderwijs, studie, politiek maar ook door eigen economische bedrijvigheid te ontwikkelen. AMEM staat voor economische onafhankelijkheid, omdat de Afro-Nederlandse doelgroep hierbij een maatschappelijk belang heeft. Met het bevorderen van economische eenheid, verankeren wij onze positie in de Nederlandse samenleving.

“Enterprise empowerment”

AMEM gelooft in economische empowerment, financiële vrijheid en het ontwikkelen van ondernemerschap onder de Afro-gemeenschap. Dit door zich te verdiepen in het verbeteren van de economische positie van de Afro-gemeenschap. Er zal met de leden informatie gedeeld worden over de mogelijkheden om financiële vrijheid te bereiken. AMEM wil dit bereiken door middel van workshops en informatiebijeenkomsten, etc. Daarnaast zal AMEM ondernemerschap onder de Afro-doelgroep stimuleren en ondersteunen. Etnisch ondernemerschap wordt vaak nog in een negatief daglicht bekeken, terwijl er genoeg mogelijkheden zijn om ondernemerschap onder Afro-Nederlanders verder te bevorderen.

“Movement”

Bij de oprichting van deze vereniging is bewust gekozen voor de coöperatieve vorm, omdat deze vorm van ondernemen, van zaken doen, aansluit bij wat de oprichters nastreven, namelijk een spaar-en krediet coöperatie die de vele initiatieven op ondernemingsgebied gaat ondersteunen en in de toekomst gaat financieren. De coöperatieve gedachte moet gaan leven binnen AMEM. Maar wat is dan die gedachte? De spaarvereniging kiest bewust voor betrokkenheid en voor verandering door de ontwikkeling van economische activiteiten. De coöperatieve vorm van ondernemen stelt bij uitstek de leden centraal: de ondernemingsplannen worden ter goedkeuring, aan de leden voorgelegd, leden kunnen op elk gewenst moment een ledenvergadering aanvragen, leden hebben direct controle op de financiën van de coöperatie, leden bepalen wat met de winst gebeurt en de leden benoemen en ontslaan het bestuur.

Het bestuur van de coöperatie AMEM heeft doelbewust een aantal activiteiten ontplooid, gericht op vergroting van de participatie van de leden. Denk aan: het nieuwsbulletin dat aan het eind van elk kwartaal verschijnt, het instellen van een kascommissie en websitecommissie, de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur van AMEM heeft afgelopen jaar ook initiatieven ontplooid in Amsterdam en Rotterdam, door bijeenkomsten te organiseren om het gedachtegoed van AMEM verder uit te dragen. Het bestuur heeft veel waardering voor deze initiatieven. Wat de ledenparticipatie betreft zijn we op de goede weg.
Dat wat wij willen, komt in één zin op het volgende neer: wij willen deelnemen aan het economisch leven, wij willen onze kennis delen met elkaar, wij willen met elkaar samenwerken, met als uiteindelijk doel dat wij voor onze gemeenschap zorgen. Een mondvol, maar dat is wel wat wij nastreven. Het economisch leven, daar draait alles om. Als je als gemeenschap niet actief deelneemt aan de economie, wordt je gemarginaliseerd, aan de kant gezet. Kennisdeling is noodzakelijk om te kunnen ondernemen; de factor ‘knowhow’ of kennis van zaken is van wezenlijk belang. Houden wij onze kennis voor onszelf, dan ontwikkelen wij ons als gemeenschap niet. Dit betekent dan stilstand. Samenwerking is noodzakelijk omdat je in je ééntje gaat vastlopen, stagneren. Het uiteindelijk doel van wat wij willen is toch de zorg voor onze gemeenschap; goed onderwijs, banen voor onze jongeren, stageplekken voor jongeren, waarden en normen bijbrengen aan onze jongeren.

Hoe gaan wij dit alles waar maken? Op zeer korte termijn hebben wij als doelstelling zoveel mogelijk leden werven voor de coöperatie, En op een wat langere termijn willen wij de coöperatie ombouwen tot een spaar- en kredietcoöperatie. Dit is slechts mogelijk als het ledental hard gaat groeien.

Doelstellingen:
– Het geven van voorlichting en advies over budgetteren, begroten, (be)sparen (de 3b’s). Dit ter bevordering van de sociaaleconomische positie van onze coöperatieleden.
– Het verlenen van diensten gericht op de versterking van de economische zelfredzaamheid van de coöperatieleden.
– Het opbouwen van duurzame samenwerkingsverbanden die de kernwaarden van de coöperatie ondersteunen.